Regulamin sklepu

 

 • 1

Postanowienia wstępne

Sprzedaż kursów jest dostępna pod adresem internetowym: https://.lifetune.pl Właścicielem strony jest Nelly Radwanowska-Amejgag. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą .LifeTune Centrum Dźwięku i Homeopatii, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 526 220 80 98 REGON 012688429

 • 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kurs(szkolenie) on line, którego organizatorem jest Sprzedawca,-dostępny na platformie e-learningowej 
 2. Kupujący-osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 3. Konsument-osoba fizyczna dokonująca zakupu.
 4. Regulamin sprzedaży-niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://lifetune.pl
 5. Strona-strona internetowa dostępna pod adresem https://lifetune.pl
 6. Sprzedawca – Nelly Radwanowska – Amejgag; Lifetune Centrum Dźwięku i Homeopatii; 02-950 Warszawa, Łowcza 10a; NIP 526 220 80 98; REGON 012688429

 

 • 3

Postanowienia  szczegółowe

3 a) Kursy   on line

 1. Za pośrednictwem strony  https://lifetune.pl/ sprzedawca prowadzi sprzedaż kursów oraz świadczy  na rzecz kupującego usługę drogą elektroniczną, polegającą na umożliwieniu kupującemu zawarcia ze sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursu.

 

 1. Do dokonania zakupu za pośrednictwem strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie kupującego:

-dostęp do internetu,

-standardowy system operacyjny,

-standardowa przeglądarka internetowa,

-posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 

 1. Do korzystania z kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie kupującego:

-dostęp do internetu.

-standardowy system operacyjny,

-standardowa przeglądarka internetowa,

-standardowa przeglądarka plików .pdf (np.Adobe Reader)

 1. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 • 4

Prawa własności intelektualnej

Kursy, w tym wszelkie materiały szkoleniowe,jak również kod źródłowy stron internetowych, na których kursy są udostępniane, objęte są ochroną przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie ich oraz korzystanie w sposób inny niż dozwolony prawem lub wskazany na stronach internetowych, za pośrednictwem których dane elementy są dostępne, jest zabronione.

 • 5

Zakupy

 1. Aby dokonać zakupu należy wybrać kurs na stronie https://lifetune.pl/kursy-on-line/, a następnie wcisnąć przycisk: zapisz się.
 2.   Po dokonaniu zapisu  należy dokonać płatności za kurs. Płatność może być dokonywana przez klienta  za pośrednictwem przelewu, karty kredytowej lub system Paypal.

 

–  PRZELEW BANKOWY TRADYCYJNY: uczestnik przelewa na konto organizatora kwotę wystarczającą do pokrycia  zobowiązania wynikającego ze zgłoszenia. Po wypełnieniu formularza w przeglądarce internetowej pojawi się numer konta wraz z danymi potrzebnymi do przelewu. Po zaksięgowaniu wpłaty przez sprzedawcę , uczestnik uzyska dostęp do kursu online

– Rozliczenia transakcji KARTĄ KREDYTOWĄ  oraz E-PRZELEWEM przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl 

– Płatności poprzez system PAYPAL :Po wypełnieniu formularza pojawi się  adres email powiązany z kontem Sprzedawcy na platformie paypal.com

 

 1. W przypadku zakupu kursu online, po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

 1. Szczegóły związane z przebiegiem kursu (szkolenia) znajdują się w opisie kursu na stronie
 • 6

Odstapienie Konsumenta od umowy

 1. Wraz z uzyskaniem dostępu do materiałów kursu Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. Do momentu uzyskania dostępu do materiałów kursau Konsument ma prawo odstąpić od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedwaca zwraca Konsumentowi otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 • 6

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć kurs wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego  jeżeli kurs ma wadę fizyczną .
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę kursu powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę, okreśkając jednocześnie  swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie o stosownej treści.
 • 7

Sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia  roszczeń

 1. Reklamacje dotyczące kursu można zgłaszać na adres elektroniczny Sprzedawcy info@lifetune.pl
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone  przez Sprzedawcę w ciągu 7 dni od ich doręczenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem sprzedaży, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 8

Kontakt ze Sprzedawcą

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu pocztowego,  e-mail i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie.

 1. Adres Sprzedawcy: 02-950 Warszawa,Łowcza 10a
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@lifetune.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy:+48 500134754
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10.00-15.00